TÀI LIỆU BÀI TẬP TƯ DUY

Đáp án đề Toán số 7 – Toán lớp 4

Câu 1: Lời giải: Điểm số tối đa của cuộc thi là: 20 x 4 + 10 x 7 = 150 150 – 124 = 26 3 x 4 + 2 x 7 = 26 Vậy Justin đã trả lời sai 3 trong số 20 câu hỏi đầu tiên và 2 trong số 10 câu […]

Đề Toán số 7 – Toán lớp 4

Câu 1: Một bài kiểm tra toán có 30 câu hỏi. 20 câu đầu tiên, mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm. 10 câu hỏi sau, mỗi câu trả lời đúng được 7 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm. Justin được 124 điểm. Hỏi bạn ấy đã trả lời sai bao nhiêu […]

Đáp án đề Toán số 6 – Toán lớp 5

Bài 1: Giải bằng phương pháp suy luận: Tỉ số vận tốc = 5: 3 Hiệu vận tốc = 5 – 3 = 2 đơn vị Quãng đường cần phải đuổi theo bằng= 20km 200 : 2 = 100 đơn vị thời gian 100 x 5 = 500 km Vậy Ô tô đuổi kịp xe […]

Đề Toán số 6 – Toán lớp 5

Bài 1: Một ô tô và một xe tải đi đến thị trấn A cách đó 1000km vào hai thời điểm khác nhau. Ô tô bắt đầu đi khi xe tải đã đi được quãng đường dài 200km. Khi ô tô đến thị trấn A thì xe tải vẫn phải đi thêm 200km nữa mới […]