Đề số 2 – Toán lớp 4

10:02 13/06/2016

1. How many horizontal lines are there in the figure below?

A.   6
B.   2
C.   3
D.   4

 

2. The figure below shows a window grille. Use the figure to answer questions a and b.

bai 2 - de 2

a) (1) AF and BE are ……… lines

(2) AB and FE are ……… lines.

b) (1) What type of line is GD?

(2) What type of line is BC?

3. The figure below is made up of two identical squares and two identical rectangles. Use this figure to answer questions a and b.

bai 3 - de 2

a) Find the length of AJ.

A.   12 cmB.   24 cm
C.   22 cmD.   35 cm

b) Find the length of FE.

A.   35 cmB.   11 cm
C.   22 cmD.   10 cm

4. Draw a line that is parallel to GH.

bai 4 - de 2

5. How many pair of parallel lines are there in the figure below?

A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
bai 5 - de 2

6. How many lines are parallel to Line XY in the figure below?

A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
bai 6 - de 2

7. The figure below shows a rectangle. If the length of the rectangle is 3cm more than its breadth, find x.

A. 14 cm
B. 15 cm
C. 18 cm
D. 20cm
 bai 7 - de 2

8. ABCD is square of side 9cm. AG = EC = 6cm. Find the area of the shaded rectangle EFGH.

bai 8 - de 2

9. Find the area of the rectangle that is embedded in the square.

bai 9 - de 210. Find the area of the rectangle given the area of the shaded region is and AM = MB; BN = NC; CP = PD; DQ = QA.

bai 10 - de 2

Chúc các em học giỏi và thành công!

Lưu ý: Sau khi giải đề Toán, các em có thể gửi email về địa chỉ: [email protected]. Đội ngũ giáo viên của chúng tôi sẽ giúp bạn chữa bài, cũng như đưa ra những chỉ dẫn cần thiết!

Thời gian gửi bài: Trước 20h ngày thứ Sáu cùng tuần! Đáp án sẽ được công bố vào 11h ngày thứ Hai của tuần kế tiếp.

Tiều đề thư cần ghi rõ: Ví dụ: Bài giải “Đề  số 2  – Toán lớp 4”

Bạn thấy bài viết hữu ích !