Đáp án đề Toán số 6 – Toán lớp 5

01:32 18/07/2016

Bài 1: Giải bằng phương pháp suy luận:

Tỉ số vận tốc = 5: 3

Hiệu vận tốc = 5 – 3 = 2 đơn vị

Quãng đường cần phải đuổi theo bằng= 20km

200 : 2 = 100 đơn vị thời gian

100 x 5 = 500 km

Vậy Ô tô đuổi kịp xe tải ở vị trí cách thị trấn A 500km

Bài 2:

Cách giải: Nếu A là thủ phạm thì cả A và B nói dối. C và D nói thật.

Nếu D là thủ phạmthì cả A, B, C đều nói thật.

Nếu C là thủ phạm  thì D nói thật và những người còn lại nói dối.

Vậy C là thủ phạm.

Bài 3:

Giả sử ban đầu cửa hàng A có x chiếc bánh nướng xốp và cửa hàng B có (250- x) chiếc. Sau khi đã bán, cửa hàng A còn (x- 97) chiếc và của hàng B còn : (250-x)- 25 chiếc bánh nướng xốp. Số lượng bánh còn lại là như nhau : x- 97 = (250-x) -25

2x= 250-25+97= x=161

250- 161= 89.

Vậy ban đầu cửa hàng A có 161 chiếc bánh nướng xốp và cửa hàng B có 89 chiếc bánh nướng xốp.

Bài 4:

Phân tích: Trước hết ta tìm tất cả các bội số của 2,5 và 7 nhỏ hơn hoặc bằng 2008.

Ta tìm bội số chung của 2 trong 3 số đó. Cuối cùng, ta tìm bội số chung của cả 3 số.

Cách giải : Số các bộ số của 2 là:

2008 : 2 = 1004

Số các bội của 5 là:

 2008 : 5 = 401 dư 3

Số các bội số của 7 là:

2008 : 7 = 286 dư 6

Số các bội số chung của

 2 và 5 = 2008 : (2 x 5) = 200 dư 8

2 và 7 = 2008 : (2 x 7) = 143 dư 6

5 và 7 = 2008 : (5 x 7) = 17 dư 13

Số các bội số chung của 2, 5 và 7 là : 2008 : (2 x 5 x 7) = 28 dư 48

Theo sơ đồ VENN : 1004 + 401 + 286 – (200 + 143 + 57) + 28 = 1319

Vậy có 1319 số tự nhiên từ 1 đến 2008 chia hết cho 2 hoặc 5, hoặc 7

Bài 5

5050- 98-99-100= 4753

4753-98-99-100=4456

Bạn thấy bài viết hữu ích !