Đáp án đề Toán số 7 – Toán lớp 4

09:15 26/07/2016

Câu 1:

Lời giải: Điểm số tối đa của cuộc thi là:

20 x 4 + 10 x 7 = 150

150 – 124 = 26

3 x 4 + 2 x 7 = 26

Vậy Justin đã trả lời sai 3 trong số 20 câu hỏi đầu tiên và 2 trong số 10 câu hỏi sau cùng.

Câu 2:

Lời giải: 1 + 2 + 3 + 4 + … + 29 = 30 x 14 + 15 = 435 phân số cho đến khi mẫu số là 29.

435 + 15 = 450

Số hạng thứ 450 là 15/30.

Câu 3:

Lời giải:

Năm nay: 25, 30, 35, 40, 45

Năm tới: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48

35 + 6 = 41

6 năm nữa, tuổi của cô Karen sẽ là 41.

Câu 4:

Lời giải

1

Câu 5:

Lời giải:

2

Bạn thấy bài viết hữu ích !